ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย

20 กรกฏาคม 2564

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย